Start

Vill du skapa ordning och reda i ditt förråd, källare eller garage?

Med tjänsten ”Återvinning 3.0” gör vi detta åt dig enligt dina personliga önskemål och krav. Vi tar även hand om dödsbon på ett ansvarsfullt sätt. Välkommen att kontakta oss såväl som privatperson eller som företag!

Vad är Återvinning 3.0 ?

Vi inventerar, sorterar och strukturerar ditt förråd eller lager efter dina önskemål och ser till att överblivna föremål forslas bort så att det kommer återanvändnings- och återvinningskretsloppet till godo.
Du sparar på sikt tid = pengar och ökar din trivselfaktor. Samtidigt bidrar du till ett mer hållbart samhälle och sparar på framtidens naturliga resurser.
Win-win för både dig och miljön!

Vår ambition är FN´s Mål 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”, samt att vi vill bidra till omställningen mot en mer cirkulär ekonomi.

Här kan du hitta mer information om FN’s globala mål nr 12 och cirkulär ekonomi.

Naturskyddsföreningen:
https://www.naturskyddsforeningen.se/cirkular-ekonomi

Europa parlamentet:
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170120STO59356/kretsloppssamhallet-nya-mal-for-atervinning-inom-eu

Medveten konsumtion: https://www.medvetenkonsumtion.se/

Globala målen: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/

Så går det till:

1. Vi gör ett platsbesök för att bedöma storleken av ditt projekt.

2. Vi lämnar offert med ett fast pris för projektet.

3. Du bestämmer tidpunkt för genomförandet.

4. Vi inventerar & visualiserar alla föremål åt dig som finns i förrådet.

5. Du fattar med ett enkelt färgprick-system beslut om vilka saker som ska sparas (röd), säljas (blå), skänkas (gul) eller återvinnas (grön).

6. Vi sorterar och placerar föremålen i kategorin ”sparas” in  i ditt förråd igen. Så att allting kommer blir lätt tillgängligt och översiktligt.

7. Vi hanterar de övriga kategorierna enligt dina önskemål.

Återvinning 3.0 – Så går det till

Kontakter oss!

Välkommen med dina frågor och funderingar till Katja!

Katja Rambow

Address

Ekenäs Svängom 1
585 94 Linköping

Mobil

073 09 16 909

Email: kontakt@rambow.se

Rambow AB

Återvinning 3.0 är en del av Rambow i Sverige AB! www.rambow.se